ภาษาอังกฤษสัญจรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ
    ภาษาอังกฤษสัญจรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
   14,300 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนบ้านนาสาร

ระยะเวลา
     ก.พ. 57

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ