พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับพนักงานบริการด้านท่องเที่ยว

โครงการ
    พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับพนักงานบริการด้านท่องเที่ยว

งบประมาณ
   60,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     สำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลา
     ม.ค. – ก.พ. 2557

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ศูนย์ภาษา 077-226003-750