นิทานพาสุขสนุกกับพหุปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการ
    นิทานพาสุขสนุกกับพหุปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัย

งบประมาณ
   20,900 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ม.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หลักสูตรสาขาวิชาปฐมวัย 089-7275684