การใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

โครงการ
    การใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

งบประมาณ
   90,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     13 – 14 ธ.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ดร.สนชัย ใจเย็น 081-0871875