การใช้กลยุทธในการบริหารจัดการท้องถิ่น

โครงการ
    การใช้กลยุทธในการบริหารจัดการท้องถิ่น

งบประมาณ
   80,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ระยะเวลา
     ก.พ. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ดร.สนชัย ใจเย็น 081-0871875