การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อและเข้าค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย

โครงการ
    การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อและเข้าค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย

งบประมาณ
   43,200 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     ก.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 081-7973164