การบริการวิชาการตามคำร้องขอ

โครงการ
    การบริการวิชาการตามคำร้องขอ

งบประมาณ
   30,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     ตลอดปีงบประมาณ 2557

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ฝ่ายบริการวิชาการ 081-8934791